مرکز پزشکی آموزشی درمانی مسیح دانشوری

 

مشاهده پرتال

مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات

 

مشاهده پرتال

مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی اطفال

 

مشاهده پرتال

مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

 

ادامه مطلب
 

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

 

مشاهده پرتال

مرکز تحقیقات بیماریهای نای

 

مشاهده پرتال

مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور

 

مشاهده پرتال

انجمن بیماران سارکوئیدوز ایران

 

ادامه مطلب
 

پایگاه جامع بیماریهای ریوی

 

مشاهده پرتال

بخش پزشکی هسته ای فردوس

 

مشاهده پرتال

مرکز بیماریهای مرتبط با آزبست ایران

 

مشاهده پرتال

مرکز تحقیقات پیوند ریه

 

ادامه مطلب
Copyright © 2014 MIT.SBMU.AC.IR Allright Reserved.
Powered By MIT Department