مدیریت

جهت مشاهده اطلاعات بر روی لینک زیر کلیک نمایید

مشاهده اطلاعات

دپارتمان نرم افزار

شرح خدمات، سرویسهای قابل ارائه و سایر اطلاعات

مشاهده اطلاعات

دپارتمان پرتال

آشنایی با مفهوم پرتال، رابطین پرتال و شرح وظابف دپارتمان پرتال

مشاهده اطلاعات

دپارتمان سخت افزار

شرح وظایف واحد سخت افزار، آشنایی با خدمات قابل ارائه

مشاهده اطلاعات

 
دپارتمان HIS

آشنایی با نرم افزار مدیریت بیماران و شرح خدمات دپارتمان HIS

مشاهده اطلاعات

دپارتمان شبکه

شرح خدمات، سرویسهای قابل ارائه و سایر خدمات

مشاهده اطلاعات

دپارتمان PCS

آشنایی با نرم افزار PACS و خدمات قابل ارائه در این دپارتمان

مشاهده اطلاعات

اتوماسیون اداری

دریافت فایلهای آموزشی و خدمات قابل ارائه در این دپارتمان

مشاهده اطلاعات

 
Copyright © 2014 MIT.SBMU.AC.IR Allright Reserved.
Powered By MIT Department