مرکز پزشکی آموزشی درمانی مسیح دانشوری

سلماز ابراهیمی تبار

Portal Administrator

مرکز پزشکی آموزشی درمانی مسیح دانشوری

شیرین گندمی

مسئول بارگزاری اخبار ، گالری و درج اطلاعات

مرکز پزشکی آموزشی درمانی مسیح دانشوری

رضا زاهدی

مسئول بارگزاری اخبار ، گالری و درج اطلاعات

مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات

بهروز الماس نیا

Portal Administrator

 
مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی

راحیل عبدی

Portal Administrator

مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

شهربانو اسماعیلی

Portal Administrator

مرکز تحقیقات ویروس شناسی

کیمیا تقوی

Portal Administrator

 
مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور

سید محمدجعفر طاهری

Portal Administrator

مرکز تحقیقات بیماریهای نای

سودابه الوندی

Portal Administrator

مرکز تحقیقات پیوند ریه

نیلوفر فعلی

Portal Administrator

پرتال جامع در رابطه با بیماریهای ریوی

علیرضا مظفریان

Portal Administrator

Copyright © 2014 MIT.SBMU.AC.IR Allright Reserved.
Powered By MIT Department